У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Гендерні відмінності в результатах лікування частковими агоністами дофаміну при шизофренії: поздовжнє (лонгітюдне) 18-місячне натуралістичне[1] спостереження із застосуванням карипразину

C. Carmassi1, V. Pedrinelli1,2,3, S. Fantasia1, D. Gravina1, L. Massoni1, V. Dell’Oste1,4, C.A. Бертеллоні1,3, Л. Делл’Оссо1

  1. Пізанський університет, кафедра клінічної та експериментальної медицини, Піза, Італія.
  2. Університет Сієни, факультет біотехнології, хімії та фармації, Сієна, Італія.
  3. Azienda USL Toscana Nord-Ovest, факультет психічного здоров’я та наркології, Масса, Італія.
  4. Azienda USL Toscana Centro, факультет психічного здоров’я та наркології, Монтекатіні-Терме, Італія.

Передісторія питання

Карипразин – антипсихотичний лікарський засіб третього покоління, схвалений для лікування шизофренії. Дані літератури свідчать про ефективність карипразину для лікування широкого спектру симптомів, з хорошою переносимістю та профілем безпеки [1, 2, 3]. Проте, в літературі мало даних про реальних пацієнтів, особливо коли досліджується його довгострокова ефективність і порівнюються результати відповідно до стáті пацієнтів. У цьому контексті мета даного дослідження полягає в тому, щоб дослідити вплив лікування карипразином на конкретні психопатологічні сфери та його побічні ефекти шляхом порівняння результатів відповідно до стáті пацієнтів після тривалого лікування в реальному житті.

Методи

До цього натуралістичного довгострокового дослідження було включено вибірку з 20 осіб із діагнозом «Шизофренія», яким було призначене лікування карипразином. Оцінка включала: таблицю даних для соціально-демографічних і клінічних характеристик, SCID2, шкалу оцінки позитивних і негативних симптомів (PANSS) [4] для симптомів психотичного спектру та шкалу Сент-Ганса (SHRS) [5] для відслідковування екстрапірамідних побічних ефектів. Оцінку стану пацієнтів проводили кваліфіковані психіатри або ординатори психіатрії з Університету Пізи перед початком лікування карипразином (T0) і через 6 (T1), 12 (T2) і 18 місяців (T3). Залежно від характеристик залучених змінних, дослідники використовували хі-квадрат, парний t-критерій, непараметричний критерій Вілкоксона. Усі статистичні аналізи проводили за допомогою пакету програм SPSS3, версія 22.0 (SPSS Inc.), і значення p < 0,5 вважалося статистично значущим.

Результати

Загальна вибірка пацієнтів мала середній вік 43,3 ± 9,7 років, карипразин призначався у середній добовій дозі 3,8 ± 1,4 мг; вибірка включала 11 (55%) жінок. На початковому етапі не спостерігалося істотних відмінностей у соціально-демографічних і клінічних характеристиках між стáтями. Середні показники PANSS загалом і за субдоменами продемонстрували значне зниження в усіх точках протягом спостереження, але це не було статистично значущим для загальної вибірки, групи жінок і чоловіків (за винятком негативної шкали на точках T2 і T3 та позитивних симптомів на T3 у загальній вибірці, p < 0,05). Проте на точці Т1 ретельний аналіз, зосереджений на окремих пунктах, показав у жінок статистично значуще зниження показників позитивних симптомів за шкалою PANSS (марення, концептуальна дезорганізація, галюцинаторна поведінка, збудження), а також зниження показників негативних симптомів за шкалою PANSS (притуплений афект, емоційна замкнутість, пасивна соціальна замкнутість) і покращення балів за загальними психопатологічними показниками зі значним зниженням показників напруження, депресії та занепокоєння (p < 0,05). Навпаки, у чоловіків спостерігалося статистично значуще зниження лише за пунктом про стереотипні рухи (p < 0,05). Екстрапірамідні симптоми були переважно слабкими. Помірні або легко-середні форми зустрічалися у жінок у вигляді паркінсонізму (27,3%) і дистонії (27,3%), а у чоловіків – у вигляді паркінсонізму (11,1%) або психічної та моторної акатизії (11,1%).

Висновки

Карипразин підтвердив свою високу ефективність, особливо при лікуванні жінок, у яких спостерігалося помітніше покращення ширшого спектру симптомів, окрім іншого профілю переносимості. Наші результати підтверджують докази на користь гендерно-специфічного лікування шизофренії та вказують на необхідність подальших поздовжених досліджень, спрямованих на гендерно-адаптовану медицину.

Список літератури

[1] Csehi, R., Dombi, Z.B., Sebe, B., Molnár, M.J. 2022 Real-Life Clinical Experience With Cariprazine: A Systematic Review of Case Studies. Front Psychiatry. 13:827744. [2] Culpepper, L., Vieta, E., Kelly, D.L., Patel, M.D., Szatmári, B., Hankinson, A., Earley, W.R. 2022 Minimal Effects of Cariprazine on Prolactin Levels in Bipolar Disorder and Schizophrenia. Neuropsychiatr Dis Treat. 18:995-1011. [3] Carmassi, C., Dell’Oste, V., Bertelloni, C.A., Diadema, E., Avella, M.T., Simoncini, M., et al. 2019 Clinical experiences with cariprazine in schizophrenic patients with comorbid substance abuse. Evid based Psychiatric Care. 05(Suppl. 03):11–4. [4] Kay, S.R., Fiszbein, A. & Opler, L.A. 1987 The Positive and Negative Syndrome Scale for schizophrenia. Schizophr Bull 13:261-76. [5] Gerlach, J., Korsgaard, S., Clemmesen, P., Lauersen, A.M., Magelund, G., Noring, U., Povlsen, U.J., Bech, P., Casey, D.E. 1993 The St. Hans Rating Scale for extrapyramidal syndromes: reliability and validity. Acta Psychiatr Scand. 87(4):244-52.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.


1Натуралістичне дослідження (у медицині) – вид клінічного дослідження, який передбачає лікування у звичайних (природних, реальних) умовах, на противагу лікуванню, жорстко визначеному протоколом дослідження. – Прим. перекл.

2SCID – структуроване клінічне інтерв’ю виявлення психічних порушень (англ. Structured Clinical Interview for DSM). – Прим. перекл.

3SPSS – пакет програм обробки статистичних даних для суспільних наук (англ. Statistical Package for Social Sciences) – прим. Перекл.

Gender differences in dopamine partial agonists treatment in schizophrenia: a longitudinal 18 month naturalistic follow up with cariprazine

C. Carmassi1, V. Pedrinelli 1,2,3, S. Fantasia1, D. Gravina1, L. Massoni1, V. Dell’Oste1,4 , C.A. Bertelloni1,3 , L. Dell’Osso1

Завантажити статтю у .pdf форматі

Завантажити статтю у .pdf

    Приєднатися до Клубу

    Showing 0 result(s).
    Please log in to see 0 more result(s).