У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Негативні симптоми: детальна інформація

 • Негативні симптоми – це основний симптомокоплекс розладів шизофренічного спектру. Він призводить до соціальної дезадаптації, передумовами для формування якої стають порушення мотиваційної, пізнавальної та емоційної сфери.
 • Незважаючи на те, що пацієнти можуть здаватися засмученими, замкнутими, зануреними в переживання, негативні симптоми шизофренії не рівнозначні симптомам депресії. Навпаки, вони являють собою симптоми, які проявляються незалежно від наявності або відсутності депресивних проявів, позитивних симптомів, когнітивних розладів і дезорганізації поведінки.
 • П’ять станів прийнято вважати ключовими проявами негативних симптомів шизофренії: сплощений афект, алогія, ангедонія, асоціальність та абулія. Ці стани групуються залежно від провідного типу порушень: симптоми, пов’язані зі зниженням експресії (притуплений афект, алогія), і симптоми, зумовлені порушенням мотивації та неможливістю отримувати задоволення (ангедонія, асоціальність, абулія).

У даному розділі

Основний симптомокомплекс шизофренії

Негативні симптоми – симптоми порушення звичного повсякденного функціонування хворого. Вони виникають на тлі змін мотиваційної та емоційної сфери, до яких призводить шизофренія.
На даний момент немає єдиного уявлення про етіологію та патофізіологію появи негативних і позитивних симптомів шизофренії. Дослідження також засвідчили, що негативні симптоми шизофренії можуть виявлятися незалежно від позитивних, когнітивних симптомів, наявності депресії та дезорганізації
1,2.
Негативні симптоми пов’язані з низькою мотивацією, сплощенням афекту, порушенням соціальної та міжособистісної взаємодії3. Негативні симптоми визнані ключовим проявом шизофренії. Першим про них заговорив Ейген Блейлер (Eugen Bleuler, 1857-1939 рр.). У виданні його робіт, яке вийшло в 1950 році, негативні симптоми охарактеризовані як:
«Байдужість до всього – до друзів і родичів, до роботи або задоволення, до обов’язків або прав, до удачі або невдачі…
Обличчя (пацієнта) невиразне, поза – сутула. Образ байдужості…
здатність працювати, обслуговувати себе знижується…
У таких людей зникає бажання робити щось із власної ініціативи або за вказівкою інших»4.
Важливо відзначити, що негативні симптоми іноді важко розпізнати, особливо якщо вони проявляються в легкому ступені. Але їх не можна плутати із сумом або просто поганим настроєм 5,6.


П’ять ключових негативних симптомів шизофренії (5 «А»)

Сплощений афект, алогія, агедонія, асоціальність, абулія – п’ять ключових негативних симптомів шизофренії7:


Зниження здатності виражати емоції
(помітно для оточуючих)

Сплощений афект – це зменшення експресивності вербальної й невербальної комунікації (монотонність мови, невиразність міміки та жестикуляції). Дослідження голосової експресії виявили, що у пацієнтів із шизофренією, порівняно зі здоровими добровольцями, було порушення тональності, швидкості, гучності, модуляції мовлення. Зміни фіксувалися як під час спонтанного, так і довільного мовлення.
Невербальна поведінка хворих на шизофренію згладжується, стає невиразною, не спрямованою на комунікацію. Дані прояви ускладнюють процес взаємодії пацієнта з соціумом, оскільки саме експресивна міміка, жести та пози – важлива складова міжособистісного спілкування7.

Сплощений афект – це зменшення експресивності вербальної й невербальної комунікаціїСплощений афект – це зменшення експресивності вербальної й невербальної комунікації

Алогія– це бідність мови, зменшення кількості слів, які використовуються під час розмови, порушення спонтанності мовлення.
Алогія виявляється під час клінічної бесіди. Оцінюється спонтанність мовлення, структура пропозицій. Для хворих характерними є порушення спонтанності, короткі відповіді, відсутність потреби самостійно розкрити тему розмови.
Метааналіз досліджень виявив, що пацієнти, на відміну від здорових людей, говорять з великими паузами, будують короткі речення, їх мовлення не плавне. При цьому убогість мови, потреба використовувати велику кількість слів, вживати довгі речення, які не несуть смислового навантаження, до поняття «алогія» не належить7.

Алогія – це бідність мови, зменшення кількості слів, які використовуються під час розмовиАлогія – це бідність мови, зменшення кількості слів, які використовуються під час розмови

Знижена мотивація та здатність отримувати задоволення
(те, що відчуває пацієнт)

Асоціальність – відсутність потреби в міжособистісних контактах, у спілкуванні.
У хворого не виникає бажання, немає сил, щоб ініціювати або підтримувати комунікацію з оточенням. Подібний стан варто відрізняти від обмежень соціальної взаємодії, пов’язаних із позитивними симптомами: маячним станом, галюцинаціями. Пацієнт може відмовитися від спілкування через поганий настрій, побоювання завдати шкоди оточуючим, через появу підозрілості, страхів, характерних для маячного епізоду.
Також хворий може виявитися у вимушеній соціальній ізоляції, і просто не мати можливості спілкуватися з людьми. Це не рівнозначно асоціальності 7.

Асоціальність – відсутність потреби в міжособистісних контактах, у спілкуванні.Асоціальність – відсутність потреби в міжособистісних контактах, у спілкуванні.

Ангедонія, тобто зниження здатності отримувати задоволення, відчувати позитивні емоції, традиційно розглядається як основна характеристика як депресії, так і шизофренії.
Компонент ангедонії можна поділити на дві складові:
• знижена здатність відчувати насолоду під час активності, яка потенційно може принести задоволення, – консуматорна ангедонія. При шизофренії залишається відносно незміненою;
• знижена здатність передбачати отримання задоволення в майбутньому – антиципаційна ангедонія. Притаманна хворим на шизофренію і вважається характерною ознакою негативних симптомів.
Антиципаційна ангедонія призводить до нездатності передбачати винагороду і знижує мотивацію пацієнта до отримання гедоністичного досвіду7,8.
Дослідження засвідчили, що при консуматорній ангедонії пацієнти з шизофренією не відрізняються від здорових добровольців у контрольній групі за здатністю відчувати суб’єктивні реакції на емоційно навантажені подразники. При антиципаційній ангедонії відмінності виражені.
Механізми, які лежать в основі ангедонії, можна пояснити порушеннями мотиваційного компоненту – немає очікування винагороди, позитивного підкріплення, немає прагнення до дії, а також розглянути з точки зору когнітивної дисфункції, коли порушення епізодичної пам’яті ускладнюють запам’ятовування та відтворення гедоністичного досвіду 7.

Ангедонія - зниження здатності отримувати задоволення, відчувати позитивні емоціїАнгедонія - зниження здатності отримувати задоволення, відчувати позитивні емоції

Абулія – це нездатність до цілеспрямованої діяльності. Відбувається зниження залученості до роботи, навчання, хобі, домашніх справ. Порушується здатність до самообслуговування.
Немає єдиної думки про ступінь збігу термінів «абулія», «зниження прагнення», «відсутність мотивації» та «апатія», і їх часто вважають взаємозамінними.
Абулія при шизофренії характеризується послабленням інтересу до будь-якої діяльності: хворий не ініціює і не підтримує ділову активність, у нього немає такої потреби. При цьому пацієнт не відчуває дискомфорту, відчуття провини через невиконані зобов’язання.
Зниження активності може бути також вторинним проявом, пов’язаним із пригніченим станом (загальне відчуття суму та провини є характерним для абулії), обумовленим відсутністю можливостей для діяльності.
І, все ж таки, існує думка, що порушення в системі «стимул – винагорода» – ключовий аспект абулії 7.

Абулія – це нездатність до цілеспрямованої діяльності.Абулія – це нездатність до цілеспрямованої діяльності.

В цілому, дослідження свідчать, що із п’яти перерахованих негативних симптомів шизофренії найчастіше пацієнти демонструють відсутність соціальної мотивації, а потім – зниження експресивності (сплощений афект) та алогію9–11.


Дві групи негативних симптомокомплексів (фактори в рамках негативних симптомів)

Факторні аналізи негативних симптомів продемонстрували, що структура цих симптомів не є одномірною. Кількість виявлених чинників варіювала від 2 до 5.
Зазвичай поділ ґрунтується на тому, як часто ті чи інші поєднання симптомів зустрічаються в клінічній картині захворювання.
Найбільш відтворювана і стабільна структура включає в себе два фактори 12:

Група симптомів, пов’язаних зі зниженням емоційної виразності (сплощений афект, алогія).

Група симптомів, пов’язана зі зниженням мотивації до діяльності та нездатність отримувати задоволення (ангедонія, асоціальність, абулія).

Спільну появу певних негативних симптомів можна пояснити нейробіологічними патологіями та психосоціальними причинами13. Наприклад, сплощення афекту/алогія можуть бути асоційовані з несоціальним, нейропсихологічним аспектом 14. У той же час, абулія/апатія безпосередньо пов’язані з соціальною взаємодією хворого3.


Характеристики негативних симптомів

Негативні симптоми також можуть бути розділені за причиною їх виникнення (первинні, вторинні); за ступенем прояву (виражені, домінуючі); за тривалістю впливу (стійкі).

Визначення негативних симптомів
ПервинніВважаються основними симптомами шизофренії, які зберігаються у період стабілізації захворювання
ВторинніЄ наслідком психопродуктивних симптомів, депресії або небажаних ефектів при прийомі лікарських засобів
ВираженіПереважання клінічних проявів негативних симптомів над позитивними
ДомінуючіСтупінь вираженості негативних симптомів більший, ніж позитивних
СтійкіСимптоми визначалися за шкалою PАNSS як наявність мінімум одного негативного симптому середнього або тяжкого ступеня (на який не мали впливу депресія або паркінсонізм) початково і через рік після початку лікування

Первинні негативні симптоми шизофренії вважаються основними симптомами захворювання, які зберігаються і під час стабілізації стану хворого. Їх патофізіологія характерна саме для шизофренії15.
На відміну від первинних симптомів, вторинні негативні симптоми з’являються як наслідок позитивних симптомів, як побічні неврологічні ефекти застосування медикаментозної терапії, як відповідь на дію негативних факторів середовища16,17.
Характеристики «виражений» і «домінуючий» описують ступінь прояву негативних симптомів у конкретного пацієнта.
Симптоми можуть вважатися «вираженими», якщо кількість негативних симптомів у пацієнта перевищує кількість позитивних симптомів.
Критерії:
1. Початковий результат ≥ 4 не менше ніж за 3 пунктами або ≥ 5 не менше ніж за 2 пунктами субшкали негативної симптоматики PANSS.
2. Результат > 3 за пунктом 1 та пунктом 6 субшкали негативної симптоматики PANSS та не менше однієї третини пунктів з оцінкою > 3 бали і не більше двох пунктів з оцінкою > 3 бали за субшкалою позитивної симптоматики) 18,19.
Стійкі негативні симптоми визначаються за шкалою PANSS як наявність мінімум одного негативного симптому середнього або тяжкого ступеня (на який не впливали депресія або паркінсонізм) початково та через рік після лікування20. Наявність щонайменше одного негативного симптому середнього або високого ступеня тяжкості протягом більше одного року20.
Для клінічних досліджень необхідні дані за період, який перевищує 6 місяців19.

Джерела:

 1. Kirkpatrick, B., Fenton, W. S., Carpenter, W. T. & Marder, S. R. The NIMH-MATRICS consensus statement on negative symptoms. Schizophr. Bull. 32, 214–219 (2006).
 2. Wallwork, R. S., Fortgang, R., Hashimoto, R., Weinberger, D. R. & Dickinson, D. Searching for a consensus five-factor model of the Positive and Negative Syndrome Scale for schizophrenia. Schizophr. Res. 137, 246–250 (2012).
 3. Foussias, G., Agid, O., Fervaha, G. & Remington, G. Negative symptoms of schizophrenia: Clinical features, relevance to real world functioning and specificity versus other CNS disorders. Eur. Neuropsychopharmacol. 24, 693–709 (2014).
 4. Bleuler, E. Dementia praecox or the group of schizophrenias. Dementia praecox or the group of schizophrenias (1950).
 5. National Institutes of Mental Health (NIMH). Schizophrenia. (2017). Available at: https://www.nimh.nih.gov/health/publications/schizophrenia-booklet/index.shtml.
 6. Fischer, B. A. & Buchanan, R. W. Schizophrenia: Clinical Manifestations, Course, Assessment and Diagnosis. UpToDate (2017). Available at: www.up-to-date/schizophrenia.
 7. Marder, S. R. & Galderisi, S. The current conceptualization of negative symptoms in schizophrenia. World Psychiatry 16, 14–24 (2017).
 8. Strauss, G. P., Waltz, J. A. & Gold, J. M. A review of reward processing and motivational impairment in schizophrenia. Schizophr. Bull. 40, S107-116 (2014).
 9. Lyne, J. et al. Prevalence of item level negative symptoms in first episode psychosis diagnoses. Schizophr. Res. 135, 128–133 (2012).
 10. Peralta, V. & Cuesta, M. J. Dimensional structure of psychotic symptoms: An item-level analysis of SAPS and SANS symptoms in psychotic disorders. Schizophr. Res. 38, 13–26 (1999).
 11. Selten, J. P., Wiersma, D. & Van den Bosch, R. J. Distress attributed to negative symptoms in schizophrenia. Schizophr. Bull. 26, 737–744 (2000).
 12. Fleischhacker, W. et al. The efficacy of cariprazine in negative symptoms of schizophrenia: Post hoc analyses of PANSS individual items and PANSS-derived factors. Eur. Psychiatry 58, 1–9 (2019).
 13. Bucci, P. & Galderisi, S. Categorizing and assessing negative symptoms. Curr. Opin. Psychiatry 30, 201–208 (2017).
 14. Liemburg, E. et al. Two subdomains of negative symptoms in psychotic disorders: Established and confirmed in two large cohorts. J. Psychiatr. Res. 47, 718–725 (2013).
 15. Mucci, A., Merlotti, E., Üçok, A., Aleman, A. & Galderisi, S. Primary and persistent negative symptoms: Concepts, assessments and neurobiological bases. Schizophr. Res. 186, 19–28 (2017).
 16. Carpenter, W. T., Heinrichs, D. W. & Alphs, L. D. Treatment of negative symptoms. Schizophr. Bull. 11, 440–452 (1985).
 17. Hasan, A. et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance. World J. Biol. Psychiatry 13, 318–378 (2012).
 18. Rabinowitz, J. et al. Negative symptoms in schizophrenia – the remarkable impact of inclusion definitions in clinical trials and their consequences. Schizophr. Res. 150, 334–338 (2013).
 19. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of medicinal products, including depot preparation in the treatment of schizophrenia. (2012).
 20. Galderisi, S. et al. Persistent negative symptoms in first episode patients with schizophrenia: Results from the European First Episode Schizophrenia Trial. Eur. Neuropsychopharmacol. 23, 196–204 (2013).

Acta Psychiatrica Scandinavica

Негативні симптоми шизофренії: неусунена проблема
Stahl SM, Buckley PF.
Acta Psychiatr Scand. 2007; 115:4-11.
«Негативні симптоми можуть робити пацієнта стриманим, інертним. Він не турбує оточуючих, тому родичі та особи, які здійснюють догляд за хворим, розглядають подібний стан як позитивний аспект хвороби, а не як небезпечний фактор, який погіршує якість життя хворого».

Негативні симптоми шизофренії: що вони собою являють?

Негативні симптоми можуть бути згруповані у 2- або 5-факторні моделі: зниження емоційної виразності (сплощений афект, алогія) та зниження мотивації до діяльності й нездатність отримувати задоволення (ангедонія, асоціальність, абулія).

Завантажити

References title

  Негативні симптоми шизофренії

  Негативні симптоми шизофренії: первинні та вторинні

  Негативні симптоми шизофренії: первинні та вторинні.

  Завантажити

  References title

   Негативні симптоми шизофренії: первинні та вторинні

   Негативні симптоми шизофренії: ступені вираженості

   Виражені, домінуючі та стійкі негативні симптоми шизофренії.

   Завантажити

   References title

    Негативні симптоми шизофренії: ступені вираженості
    Login to Unlock

    Проблема негативних симптомівПроблема негативних симптомів

    Незважаючи на те, що негативні симптоми давно визнані самостійним доменом, вони важко піддаються діагностиці, на відміну від позитивних симптомів,Незважаючи на те, що негативні симптоми давно визнані самостійним доменом, вони важко піддаються діагностиці, на відміну від позитивних симптомів,

    Далі…
    Login to Unlock

    Препарат Реагіла®: щоденний контрол…Препарат Реагіла®: щоденний контрол…

    (Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Полегшення негативних симптомів шизофренії має супроводжуватися по(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Полегшення негативних симптомів шизофренії має супроводжуватися по

    Далі…

    Приєднатися до Клубу

    Showing 0 result(s).
    Please log in to see 0 more result(s).