У даному розділі:

Для лікарів

Для усіх

Вибір шкали оцінки симптомів шизофренії

 • Шкали оцінки допомагають контролювати тяжкість симптомів шизофренії. До 1980-х років дослідники приділяли основну увагу позитивним симптомам, але пізніше вони зосередилися як на позитивних, так і на негативних симптомах.1
 • Було розроблено кілька психометричних шкал. Шкали, які найчастіше застосовуються для оцінювання симптомів шизофренії, представлені нижче в хронологічному порядку.2
 • Шкали використовуються для оцінювання серії показників, вимірюваних кількісно, а також для оцінювання прояву однієї змінної (наприклад, агресивності), розташованих у порядку ранжування.3

У даному розділі:

Спочатку шкала BPRS містила 16 показників, але пізніше були розроблені дві версії: одна версія з 18 показниками та розширена версія BPRS (BPRS-E) із 24 показниками. Для оцінювання використовується 7-бальна шкала Лайкерта.1
Шкала дозволяє оцінити наступні симптоми шизофренії:
– позитивні: порушення розумового процесу, ворожість, підозрілість;
– негативні: апатію, анергію, притуплення афекту, емоційне відчуження, рухову загальмованість;
– стан збудження: наснагу, дезорганізацію, активацію;
– симптоми розладу настрою: депресія-тривожність, розлади настрою, афект.


У шкалі SANS використовуються 25 показників та 6-бальна шкала для вимірювання негативних симптомів. Показники точно визначені та систематизовані у п’ять доменів: сплощення афекту, алогія, абулія/апатія, ангедонія/асоціальність та розлад уваги.1
Ця шкала, поряд зі шкалою SAPS, зазнала критики за те, що вона сконцентрована на вивченні негативних або позитивних симптомів, що може обмежувати дослідників, які використовують шкали для виходу за межі дуалістичної моделі.1


SAPS вимірює ступінь вираженості позитивних симптомів за 6-бальною шкалою із 34 показниками, відповідно до структури і формату, аналогічних SANS. Досліджувані показники – галюцинації, маячення, незвичайна поведінка та розлад мислення. Показники чітко визначені.1

Шкали SANS і SAPS були піддані критиці за їх двомірний підхід.1


PANSS складається із 30 показників, згрупованих у три субшкали (позитивна, негативна і загальна психопатологія) з оцінкою від 30 до 210 балів.

Субшкала оцінки негативних симптомів: оцінює притуплення афекту, емоційне відчуження, неконтактність, пасивний/апатичний стан, соціальне відчуження, порушення абстрактного мислення, відсутність спонтанності та плавного перебігу бесіди, стереотипне мислення.

Субшкала оцінки позитивних симптомів: оцінює маячення, дезорганізованість поведінки, наявність галюцинацій, збудження, манії величі, підозрілості та ворожості.

Субшкала оцінки загальної психопатології: в ній розглядаються стурбованість пацієнта соматичним здоров’ям, тривожність, відчуття провини, напруження, манірність, вираженість кататонії, наявність депресії, рухової загальмованості, ступінь соціального відчуження та ізоляції, незвичний зміст думок, дезорієнтація, порушення уваги, порушення суджень і критичності, вольові розлади, ослаблення контролю, ступінь прояву імпульсивності, зацикленість на власних переживаннях.1

Дана шкала довго вважалася «золотим стандартом» для діагностики шизофренії. Однак цей «титул» був оскаржений.
Основні недоліки шкали PANSS :1

невисока чутливість і специфічність при виявленні когнітивних порушень;

неможливість диференціювати прояви депресії та негативні симптоми шизофренії;

труднощі інтерпретації результатів. Неправильний підрахунок балів може спотворити дані тестування.

При проведенні факторного аналізу шкали PANSS були виявлені п’ять факторів (фактори Мардера), які відповідають основним критеріям «Діагностичного і статистичного керівництва з психічних розладів», видання № 5 (DSM-5).
Це позитивні, негативні симптоми шизофренії, порушення мислення та пов’язані з ним симптоми: ворожість/збудження, депресія/тривожність .
8


Ця шкала є інструментом для оцінювання негативних симптомів шизофренії. NSA-16 дозволяє досліджувати наявність, ступінь тяжкості та спектр негативних симптомів, пов’язаних із шизофренією.
NSA-16 – це частково структурований опитувальник із 16 пунктів, у якому вивчаються п’ять факторів: спілкування, емоції/афект, соціальна включеність, мотивація, загальмованість.
Показники оцінюються за 6-бальною шкалою Лайкерта, згідно з якою вищий бал відображає вираженіше порушення.
Детальний опис важливих оціночних моментів представлений у шкалі поряд із роз’ясненням загальної оцінки – суми балів за 16 пунктами. Шкала дозволяє оцінити негативні симптоми шизофренії на основі загальної клінічної картини хвороби
1
Основним обмеженням NSA-16 є її значна залежність від функціонування або поведінки пацієнта навіть стосовно емпіричних симптомів, таких як зниження соціального потягу, ступінь тяжкості якого вимірюється типом і частотою соціальних взаємодій.
Ця шкала забезпечує цілеспрямовану оцінку негативних симптомів, але її слід використовувати разом зі шкалою оцінки позитивних симптомів .1


Шкала PSP – це інструмент, розроблений для оцінювання соціального та особистісного функціонування пацієнта. Тест має дві ключові характеристики: шкала вимірює чотири сфери функціонування, і її опорні критерії враховують лише функціонування індивіда, незалежно від симптомів.
У PSP розглядаються наступні аспекти функціонування 11:

суспільно корисна діяльність, у тому числі робота й навчання;

особисті та соціальні стосунки;

здатність до самообслуговування;

ступінь вираженості тривожної та агресивної поведінки.

Лікар оцінює ступінь тяжкості стану пацієнта в кожній сфері (відсутній, легкий, очевидний, виражений, тяжкий або дуже тяжкий). Потім розраховується сумарна оцінка. Кінцевий результат – визначення ступеня функціонування пацієнта від 0 до 100%11
Порівняльні дослідження шкали PSP та інших шкал показують, що PSP прийнятна для оцінювання соціального функціонування при шизофренії11


Ця шкала використовується для оцінювання загальної тяжкості шизофренії та ступеня зміни позитивних, негативних, депресивних, когнітивних і загальних симптомів з використанням 7-бальної шкали.1

Оцінюється:

тяжкість захворювання: оцінювання стану пацієнта протягом тижня, який передує опитуванню;

вираженість зміни стану хворого з моменту останнього оцінювання його стану.

Кожна категорія містить п’ять різних критеріїв.
Недоліки шкали CGI-SCH: відсутність узгодженості висновків у роботах різних дослідників, низький рівень чутливості до змін у картині хвороби .1


BNSS, а також CAINS, описана нижче, являють собою шкали, призначені для дослідження психометричних доменів, включаючи негативні симптоми, різні аспекти ангедонії та соціальні інтереси, з використанням 13 показників для оцінювання негативних симптомів.1
Ця шкала вважається надійною та має стислий і доступний формат.
Однак, вона піддалася критиці за обмеженість. Шкала не враховує аспекти соціальної поведінки хворого і вираженість когнітивних порушень7. Вона зосереджена на оцінюванні саме негативних симптомів шизофренії1.


CAINS є ефективним та валідованим інструментом, у якому використовуються 13 показників для оцінювання негативних симптомів шизофренії. Шкала призначена для дослідження психометричних доменів, включаючи негативні симптоми, різні аспекти ангедонії, а також ступінь вираженості зацікавлення до соціальної взаємодії. CAINS розроблена емпірично й призначена для оцінювання первинних діагнозів пацієнтів7 на основі негативних симптомів, без урахування інших аспектів соціального та когнітивного функціонування хворих на шизофренію.7
Шкала піддається критиці за обмеження діагностичних можливостей: не можна в необхідному обсязі оцінити симптоми депресії, ступінь збудження, вираженість позитивних симптомів шизофренії1


Шкала самооцінки MAP-SR складається із 15 показників, призначених для оцінювання мотивації та задоволення пацієнта. Показники згруповані в чотири субшкали:2

задоволення від соціальних стосунків;

задоволення від відпочинку або роботи;

почуття до близьких, потреба в міжособистісних стосунках;

мотивація та прагнення до участі у різних видах діяльності.

У цій шкалі використовується 5-бальна система оцінювання Лайкерта, в якій вищий бал відображає менше порушення.2

Еволюція шкал оцінки шизофреніїЕволюція шкал оцінки шизофренії

Еволюція психометричних шкал: на даній діаграмі показано, як поступово запроваджувалися різні оціночні шкали


European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience

Психометрична оцінка негативного синдрому шизофренії
Garcia-Portilla MP et al.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2015; 265(7):559-66
«У цій статті ми розглянули існуючі інструменти оцінки негативного синдрому шизофренії, описавши їхні переваги та недоліки. Наявні інструменти були розподілені на дві категорії, відповідно до їхнього змісту та підходу до оцінювання в якості інструментів першого або другого покоління».

Джерела:

 1. Kumari et al. J Addict Res Ther. 2017, 8:3
 2. Garcia-Portilla MP. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2015;265(7):559-66
 3. Editorial, Psychological Medicine. 1976, 6, 347—349
 4. Overall and Gorham. Psychological Reports. 1962;10:799-812
 5. Andreasen, University of Iowa, 1984
 6. Andreasen, University of Iowa, 1984
 7. Stanley et al. Schizophrenia Bulletin. 1987; 13(2):261–276
 8. Hopkins et al. Schizophrenia Bulletin. 2018; 44(3): 593–602
 9. Axelrod et al. Journal of Psychiatric Research. 1993; 27(3):253-258
 10. Morosini et al. Acta Psychiatr Scand. 2000; 101(4):323-329
 11. Menezes et al. J Bras Psiquiatr. 2012; 61(3):176-80
 12. Haro et al. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2003;(416):16-23
 13. Kirkpatrick et al. Schizophrenia Bulletin. 2011; 37(2):300–305
 14. Kring et al. Am J Psychiatry. 2013;170:165–172
 15. Llerena et al. Compr Psychiatry. 2013; 54(5): 568–574
Login to Unlock

Карипразин: лікування симптомів шиз…Карипразин: лікування симптомів шиз…

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Карипразин – це перший і єдиний антипсихотичний препарат, ефективн(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Карипразин – це перший і єдиний антипсихотичний препарат, ефективн

Далі…
Login to Unlock

Загострення шизофренії: застосуванн…Загострення шизофренії: застосуванн…

(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Після постановки діагнозу шизофренії лікуючим лікарям, пацієнтам т(Реагіла® УКР: UA/17545/01/01, UA/17545/01/02, UA/17545/01/03, UA/17545/01/04 від 12.08.2019) Після постановки діагнозу шизофренії лікуючим лікарям, пацієнтам т

Далі…

Приєднатися до Клубу

Showing 0 result(s).
Please log in to see 0 more result(s).